Jak se má nakládat s použitým aktivním uhlím?

Použité aktivní uhlí je odpad, který musí být podroben zužitkování nebo zpětnému využití. Sběr, přeprava a také zužitkování nebo zpětné využití mohou provádět pouze subjekty, které mají k tomu potřebná povolení.